Nájem bytu na dobu určitou a výpovědní doba

Dotaz: Uzavřeli jsme nájem bytu na dobu určitou s tím, že jsme si v nájemní smlouvě sjednali dvouměsíční výpovědní dobu. Je to možné?

Odpověď: Pokud Vaše nájemní smlouva obsahuje ujednání o dvouměsíční výpovědní době, jedná se o zdánlivé ujednání, tj. jako by neexistovalo. Výpovědní doba je tříměsíční.

U nájmu bytu na dobu určitou však k výpovědi ze strany nájemce může dojít, jen změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Například se Vám narodí dítě a byt je pro Vás najednou malý nebo se stěhujete do jiného místa z pracovních důvodu apod.

Pro úplnost dodávám, že nájem bytu na dobu určitou může skončit dohodou stran, výpovědí nebo uplynutím doby nájmu.

JUDr. Jitka Kocianová