Program Odborového svazu UNIOS

pro období do VI. sjezdu OS UNIOS


Posláním Odborového svazu UNIOS je hájit a prosazovat práva a zájmy svých členů, především v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální a pracovních podmínek.

Odborový svaz se podílí na společné činnosti odborů v ČR. V mezinárodní oblasti spolupracuje s demokratickými odborovými svazy a jejich sdruženími.


Principy činnosti odborového svazu:

a)  Respektování práva na svobodné sdružování.

b)  Odborová solidarita s odborovými sdruženími v ČR i ve světě.

c)  Vystupování proti jakékoliv diskriminaci z důvodů rasových, náboženských, členství

v odborových organizacích, politické příslušnosti, věku, zdravotního stavu a pohlaví.

d)  Prosazování sociálního partnerství a dialogu se svazy zaměstnavatelů, zaměstnavateli a s představiteli státní správy a samosprávy.

e)  Nezávislost na politických stranách a politických hnutích, vládě, zaměstnavatelích, náboženských a dalších institucí, což však nevylučuje případnou spolupráci s těmi, kdo podporují a prosazují požadavky a cíle svazu.


Odborový svaz bude ve spolupráci s ostatními odborovými sdruženími zejména:

- prosazovat respektování pracovněprávních standardů států EU

- usilovat o růst reálných příjmů zaměstnanců

- usilovat o růst minimální mzdy a valorizaci důchodů


Hlavní úkoly svazu jsou:

1. SVOBODA ODBOROVÉHO SDRUŽOVÁNÍ

-   bojovat proti všem formám diskriminace za členství v odborovém svazu a za výkon   odborových funkcí

-   bojovat proti jakýmkoliv formám snižování významu a postavení odborových organizací   působících u zaměstnavatelů

2. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

-   sjednávat kolektivní smlouvy s cílem zajistit zaměstnancům důstojné pracovní podmínky, odpovídající mzdy a bezpečný výkon práce

-   poskytovat veškerou pomoc základním a místním organizacím při kolektivním vyjednávání

-   prosazovat v kolektivních smlouvách sjednání konkrétního růstu průměrných výdělků s ohledem na růst životních nákladů a v pracovněprávní oblasti využití všech zákonných možností ve prospěch zaměstnanců

3. ZVYŠOVÁNÍ AUTORITY ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

-   dbát o rozšiřování členské základny a získávání nových odborových funkcionářů a   poskytovat jim základní vědomosti nutné pro výkon odborové funkce

-   umožňovat členům svazu získávat a prohlubovat odborné znalosti především v   otázkách provozně ekonomických, mzdových, sociálních, pracovněprávních a   pracovního prostředí

-   dbát o propagaci a popularizaci svazu a odborů, především prostřednictvím   internetových stránek a sdělovacích prostředků

-   podporovat účast zástupců zaměstnanců v evropských zaměstnaneckých radách

4. PRÁVNÍ POMOC

-   poskytovat členům a odborovým organizacím pomoc v pracovněprávní oblasti včetně právní pomoci zastoupením před soudem

-   zajišťovat pro členy poradenskou a konzultační činnost ve smyslu stanov svazu

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

-   vykonávat kontrolu nad stavem BOZP a nad dodržováním předpisů o BOZP

-   usilovat o vytváření zdravotně nezávadného pracovního prostředí

-   dohlížet na správné a včasné vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání

6. SOCIÁLNÍ OBLAST

-   poskytovat členům podpory a příspěvky

-   umožnit členům svazu a rodinným příslušníkům rekreaci, a to jak na úrovni ZO/MO, tak i   svazu

-   organizovat sportovní soutěže pro členy

7. MEZINÁRODNÍ OBLAST

-   podílet se na činnosti evropských odborových struktur

-   získávat a využívat zkušenosti partnerských odborových svazů

-   prohlubovat spolupráci především s partnery v rámci EU