Stanovy OS UNIOS

ve znění platném od 22. 4. 2016

Část I.
Základní ustanovení

čl. 1

Název a sídlo

Svaz přijal název Odborový svaz UNIOS. Sídlem odborového svazu je Praha.

čl. 2
Poslání a základní principy činnosti svazu

Odborový svaz UNIOS (dále jen svaz) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, zejména studenty, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřen i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Může sdružovat i právnické osoby se stejným či obdobným předmětem činnosti.

čl. 3

Svaz obhajuje a prosazuje oprávněné pracovněprávní, mzdové a sociální zájmy svých členů, zlepšování pracovních a životních podmínek a přispívá k vytváření a upevňování dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, orgány státní správy a samosprávy.

čl. 4

Svaz se zasazuje o vytváření sociálně právního státu, je proti jakékoliv diskriminaci. Prosazuje právo na svobodné sdružování občanů ve smyslu ústavy a mezinárodních úmluv. Je nezávislý na zaměstnavatelích, vládě, územních orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a politických hnutích, církvích a náboženstvích. Prosazuje sociální partnerství a dialog se zaměstnavateli a jejich organizacemi, s představiteli státní správy a samosprávy. Podporuje solidaritu všech zaměstnanců, rozvíjí spolupráci s ostatními odborovými svazy a sdruženími.

čl. 5

Svaz je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové svazu ani jeho pobočné organizace (dále také jen základní/místní organizace odborového svazu nebo ZO/MO) neručí za závazky svazu. Právní osobnost pobočných organizací je odvozena od právní osobnosti svazu.

Část II
Předmět činnosti

čl. 6

1.  Základem činnosti svazu je ochrana a prosazování oprávněných pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů svých členů, zlepšování jejich pracovních a sociálních podmínek, prosazování vytváření zdravotně nezávadného pracovního prostředí.

2.  Předmětem činnosti svazu je zejména:

a)  ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu,

b)  poskytování právní pomoci členům, ZO/MO a orgánům svazu,

c)  kolektivní vyjednávání,

d)  zastupování členů svazu před soudem,

e)  poradenská a konzultační činnost zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření ZO/MO,

f)  kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů,

g)  výchova a vzdělávání,

h)  péče o členy svazu v oblasti rekreace, kulturní, sportovní a tělovýchovné, zájmové a umělecké činnosti,

i)  poskytování sociálních podpor, výpomocí a příspěvků,

j)  zprostředkování informací členům odborového svazu,

k)  podnikatelská činnost jako doplňkový zdroj příjmů.

Část III
Členství v odborovém svazu

čl. 7

Členství v odborovém svazu je dobrovolné, všichni členové jsou si rovni. Členství ve svazu se uskutečňuje především prostřednictvím ZO/MO. Členství nepřechází na právního nástupce člena.

čl. 8

Členství ve svazu vzniká na základě přihlášky okamžikem schválení odborovým orgánem příslušným podle stanov. Dokladem o členství je členský průkaz. Členský průkaz je majetkem svazu. Odborový orgán může odmítnout přijetí fyzické osoby za člena, zejména v tom případě, kdy mu členství ve svazu zaniklo již dříve vyloučením. Rozhodnutí o odmítnutí přijetí za člena svazu musí být žadateli sděleno písemně a musí být poučen o opravném prostředku.

Proti rozhodnutí o odmítnutí přijetí za člena svazu si může žadatel do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k výkonnému výboru svazu (dále také VV). Odvolání lze podat prostřednictvím odborového orgánu, který rozhodl o odmítnutí přijetí za člena svazu, nebo je lze podat přímo VV, který rozhoduje s konečnou platností.

Bližší podmínky členství stanoví vnitrosvazový předpis.

čl. 9

1.  Členové, kteří nemohou nebo nechtějí být organizováni v základní nebo místní organizaci, se mohou stát tzv. nesdruženými členy svazu; o jejich přijetí rozhoduje předsednictvo svazu. Jejich členská práva a povinnosti jsou realizovány přímo prostřednictvím svazu a jeho odborného aparátu.

2.  Nesdružení členové svazu u jednoho zaměstnavatele mohou v případě potřeby vytvořit seskupení nesdružených členů. V rámci tohoto seskupení bez právní osobnosti si pak určí kontaktní osobu k jednání s orgány svazu a odborným aparátem. Bližší podmínky nesdruženého členství stanoví vnitrosvazový předpis.

3.  Požádá-li o členství ve svazu právnická osoba, ve smyslu čl. 2 stanov, rozhoduje o jejím přijetí předsednictvo svazu.

čl. 10

1.  Do členství ve svazu se u fyzických osob započítává nepřerušené členství v jiných odborových svazech a odborových organizacích. Pro přiznání podpor a příspěvků dle čl. 12 stanov může být tento zápočet stanoven odchylně.

2.  Je-li přijata za člena svazu právnická osoba ve smyslu čl. 2  stanov, stávají se její členové členy svazu dnem rozhodnutí příslušného orgánu o přijetí takovéto právnické osoby za člena svazu a přijatá právnická osoba pobočnou organizací ve smyslu čl. 7 stanov.

čl. 11
Práva členů

Člen má právo zejména:

-  být přizván k jednání všech orgánů svazu a ZO/MO, v níž je sdružen, pokud se jedná o jeho osobě nebo o návrzích, podnětech a stížnostech, které těmto orgánům předkládá; pokud člen toto právo neuplatní nebo se bez vážných důvodů na jednání nedostaví, mohou tyto orgány jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti,

-  být volen a volit do příslušných orgánů,

-  na poskytnutí výhod za podmínek stanovených vnitrosvazovými předpisy,

-  podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány svazu, o výsledku být informován,

-  na ochranu před šikanováním pro své členství nebo pro výkon funkce v odborových orgánech,

-  svobodně vyjadřovat své názory v orgánech svazu,

-  na informace o činnosti svazu, všech jeho orgánů a ZO/MO, v níž je sdružen, na informace o všech opatřeních, která orgány svazu učinily a která se dotýkají základních práv členů,

-  na poskytování bezplatné právní pomoci v oblasti sociálního zabezpečení, pracovněprávních vztahů, mzdové, nemocenského pojištění, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a bezpečnosti práce za podmínek stanovených vnitrosvazovým předpisem,

-  požadovat na orgánech odborového svazu a ZO/MO, v níž je sdružen, obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících zejména z pracovněprávních vztahů, členství a funkcí v odborovém svazu,

-  odvolat se k příslušnému orgánu proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu; odvolání má odkladný účinek,

-  nahlédnout do všech písemností evidenční povahy v záležitostech týkajících se jeho osoby.

čl. 12

V souvislosti s členstvím ve svazu lze poskytnout zejména:

-  bezplatné zastoupení před soudem,

-  podporu v tíživé sociální situaci,

-  sociální podporu v nezaměstnanosti,

-  podporu při zákonné stávce,

-  podporu v případě perzekuce, diskriminace nebo uvěznění v souvislosti s odborovou činností,

-  podporu při plné nebo částečné invaliditě v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

-  podporu při smrtelném pracovním úrazu a úmrtí následkem nemoci z povolání,

-  podporu při narození dítěte,

-  pohřebné,

-  úrazové pojištění při odborové tělovýchovné, sportovní a zájmové umělecké činnosti a centrálně organizované odborové rekreaci.

Podmínky pro přiznání výše uvedených podpor a příspěvků stanoví vnitrosvazový předpis.

čl. 13
Povinnosti členů

Povinnosti člena svazu:

-  dodržovat stanovy a vnitrosvazové předpisy,

-  respektovat usnesení orgánů svazu,

-  platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,

-  hlásit příslušnému odborovému orgánu všechny změny důležité z hlediska evidence členů.

čl. 14
Zánik členství

1.  Členství ve svazu zaniká:

a)  vystoupením,

b)  vyloučením,

c)  zánikem svazu,

d)  smrtí člena.

2.  V případě zániku členství vystoupením člena nebo jeho vyloučením je povinností člena jako fyzické osoby odevzdat členský průkaz a jeho právem je obdržet potvrzení o členství, jehož obsah stanoví vnitrosvazovým předpisem VV.

3.  Zaniká-li právnická osoba (ZO/MO), zachovají si její členové – fyzické osoby členství:

a)  pokud se do dne výmazu této právnické osoby z evidence sdruží v jiné základní či místní organizaci svazu,

b)  pokud o to požádají, stávají se nesdruženými členy dle čl. 9 stanov.

čl. 15
Vystoupení

Člen může ze svazu vystoupit. Pokud člen nestanoví den, ke kterému vystupuje ze svazu, členství zaniká uplynutím jednoho měsíce od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po oznámení člena o vystoupení ze svazu. Za oznámení člena o vystoupení ze svazu se považuje i neplacení členských příspěvků po dobu nejméně tří měsíců.

čl. 16
Vyloučení

1.  Příslušný odborový orgán může rozhodnout o vyloučení člena svazu:

a)  pro hrubé porušení stanov,

b)  pokud byl člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.

2.  Písemné rozhodnutí o vyloučení ze svazu musí obsahovat důvod podle odst. 1, musí být členu doručeno a musí obsahovat poučení o opravném prostředku. Členství zaniká dnem, kdy mu bylo doručeno konečné rozhodnutí o vyloučení.

3.  Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k VV. Odvolání lze podat prostřednictvím odborového orgánu, který člena svazu vyloučil, nebo je podat přímo VV. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí VV je konečné.

čl. 17
Členské příspěvky

1.  Výše měsíčního členského příspěvku člena sdruženého v ZO/MO činí:

a)  člena – zaměstnance: 0,35 % z čisté měsíční mzdy/platu, maximálně však 120 Kč,

b)  člena – osoby samostatně výdělečně činné: 80 Kč,

c)  člena – ostatní fyzické osoby a člena – zaměstnance bez příjmu: 10 Kč.

2.  Výši měsíčního členského příspěvku člena sdruženého v ZO/MO stanoví členská schůze/konference ZO/MO, a to ve výši minimálně podle odst. 1 tohoto článku.

Rozdíl mezi částkou stanovenou členskou schůzí/konferencí ZO/MO a částkou vybranou dle odst. 1 tohoto článku zůstává na činnost ZO/MO, částka dle odst. 1 tohoto článku se odvádí svazu úhrnně za členy evidované v příslušné ZO/MO.

3.  Členské příspěvky se platí měsíčně a odvádí svazu čtvrtletně prostřednictvím ZO/MO, vždy nejpozději do konce následujícího měsíce po uplynutí čtvrtletí, případně měsíčně do konce následujícího měsíce.

4.  Pro účely těchto stanov, čl. 17 odst. 1. písm. a), představuje čistá mzda (plat) částku, která je zaměstnanci skutečně vyplacena, stává se reálným disponibilním příjmem domácnosti.  Čistá mzda (plat) se vypočítá z hrubé mzdy (platu), včetně náhrad mzdy (platu), odečtením zálohy na daň z příjmů fyzických osob (příp. přičtením daňového bonusu) a pojistného sociálního a zdravotního pojištění.

5.  Výše měsíčního členského příspěvku nesdruženého člena činí:

a)  člena dle čl. 9 odst. 1 s příjmem: 120 Kč,

b)  člena dle čl. 9 odst. 2 s příjmem: 180 Kč,

c)  člena bez příjmu: 20 Kč.

Členské příspěvky platí nesdružený člen přímo svazu pololetně předem.

6.  Ve všech případech, kdy měsíční členský příspěvek a jeho maximální výše jsou stanovovány v Kč, budou tyto částky valorizovány na základě rozhodnutí VV dle výše odpovídající indexu růstu spotřebitelských cen (míře inflace) v předchozím kalendářním roce podle údaje vydaného Českým statistickým úřadem. Takto nově stanovené členské příspěvky platí v období od 1. července příslušného roku do 30. června následujícího roku.

7.  V případě, že člen svazu je mimořádně sdružen ve více ZO/MO, má příspěvkovou povinnost pouze jednu, prostřednictvím organizace, kterou si sám zvolí.

8.  Na základě rozhodnutí příslušného odborového orgánu podle stanov mohou být stanoveny další členské příspěvky.

9.  Podrobnější podmínky stanoví VV vnitrosvazovým předpisem.

čl. 18
Evidence

Svaz vede evidenci všech svých členů a evidenci svých ZO/MO. Podrobnosti upravuje vnitrosvazový předpis. Člen svazu má právo nahlížet do evidence týkající se jeho osoby.

Část IV
Struktura svazu

čl. 19

1.  Svaz je budován na demokratických principech. Volby do všech svazových orgánů a volby delegátů se konají hlasováním.

2.  Kolektivní orgány svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů nebo delegátů, pokud není dále stanoveno jinak. Usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů, pokud dále není stanoveno jinak.

3.  Kolektivní orgány svazu mohou ve stanovených případech hlasovat i písemnou formou nebo faxem, tzv. „per rollam“. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Takto přijaté rozhodnutí (usnesení) musí být schváleno nejméně dvěma třetinami všech členů orgánu a musí být na nejbližším zasedání uvedeno do zápisu.

čl. 20

Do orgánů svazu mohou být z členů svazu voleni jen plně svéprávné fyzické osoby.

čl. 21

Volební období orgánů svazu je šestileté. Členové orgánů svazu mohou být voleni opětovně. Volené orgány svazu vykonávají svou činnost i po uplynutí volebního období až do zvolení nových orgánů, avšak v omezeném rozsahu a nejdéle po dobu šesti měsíců po uplynutí volebního období. Jejich činnost je však omezena pouze na jednání a rozhodnutí, která nesnesou odkladu, aby odborový svaz neutrpěl újmu na svých právech. V době této omezené činnosti orgánu svazu nesmí být činěna žádná rozhodnutí zatěžující, zcizující nebo bezplatně převádějící majetek svazu.

Výkon funkce člena orgánu je ve všech orgánech svazu nezastupitelný.

čl. 22

1.  Neplní-li volený funkcionář svazu řádně povinnosti vyplývající z jeho členství nebo funkce, může být z funkce odvolán. Výkon funkce rovněž zaniká dnem ukončení členství funkcionáře ve svazu.

2.  Volený funkcionář svazu může z funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit orgánu svazu, jehož je členem. Jeho výkon funkce končí doručením tohoto oznámení.

3.  Místo uvolněné funkcionářem, který byl odvolán z funkce či z ní odstoupil nebo se jeho funkce uvolnila úmrtím, se obsazuje volbou.

čl. 23
Orgány svazu

Orgány svazu jsou:

-  sjezd,

-  výkonný výbor (dále také VV),

-  předsednictvo,

-  předseda,

-  místopředseda,

-  revizní komise (dále také RK).

čl. 24
Sjezd

1.  Sjezd je nejvyšším orgánem svazu, jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy, orgány a ZO/MO svazu.

2.  Sjezd:

a)  schvaluje program a stanovy svazu,

b)  schvaluje zprávu o činnosti svazu a zprávu o činnosti revizní komise,

c)  volí a odvolává předsedu a místopředsedu svazu, členy předsednictva, členy výkonného výboru a členy revizní komise,

d)  rozhoduje o zániku svazu zrušením, rozdělením, splynutím nebo sloučením; delegáty sjezdu jsou delegáti zvolení na svazových konferencích, s výjimkou případu podle čl. 25 odst. 2 stanov.

3.  Sjezdu se rovněž účastní členové dosavadních orgánů a hosté. Sjezd se koná pravidelně jednou za šest let, nedojde-li k jeho svolání mimořádně dříve.

čl. 25

1.  Delegáti sjezdu jsou zpravidla voleni na svazových konferencích, které za účelem jejich volby svolává výkonný výbor svazu. Delegáty konference jsou volení zástupci ZO/MO.

2.  Výkonný výbor nemusí v odůvodněných případech před svoláním sjezdu svazové konference svolat, stanoví však v takovém případě způsob volby delegátů vlastním rozhodnutím.

čl. 26
Výkonný výbor

1.  Výkonný výbor je nejvyšším orgánem svazu v období mezi sjezdy. VV tvoří předseda svazu, místopředseda svazu a devatenáct členů volených sjezdem.

2.  Výkonný výbor

a)  schvaluje změny programu svazu,

b)  ustavuje a ruší profesní sekce, volí a odvolává jejich členy,

c)  ustavuje a ruší komise, volí a odvolává jejich předsedy a členy,

d)  schvaluje zásady a podmínky stávek, kromě stávek podle zákona o kolektivním vyjednávání,

e)  rozhoduje o vyhlášení stávkové pohotovosti, výstražné stávky, stávky a stávky na základě požadavku dvou třetin členů dotčených ZO/MO,

f)  rozhoduje o vyhlášení solidární stávky a stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně,

g)  projednává a schvaluje rozpočet svazu, kontroluje jeho plnění a projednává výsledky hospodaření,

h)  svolává svazové konference,

i)  rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu,

j)  volí předsedu svazu, místopředsedu svazu, členy VV, členy předsednictva a navrhuje kandidáty na členy RK, pokud odstoupili z funkce, jejich členství ve svazu zaniklo nebo byli z funkce odvoláni, anebo nebyli sjezdem zvoleni,

k)  volí delegáty na všesvazové sjezdy a konference nebo rozhoduje o způsobu jejich volby,

l)  svolává sjezd svazu; na základě žádosti nejméně 50 % členů svazu nebo žádosti revizní komise svazu je povinen svolat mimořádný sjezd nejpozději do tří měsíců ode dne jejich žádosti,

m)  schvaluje způsob volby a způsob stanovení počtu delegátů (klíč) na svazové konference a sjezd,

n)  schvaluje vnitrosvazové předpisy a rozhoduje o zrušení evidence ZO/MO,

o)  v době mezi sjezdy odvolává předsedu a místopředsedu svazu, členy VV, členy předsednictva, členy RK svazu pro hrubé porušení stanov, pro jednání, kterým vážně poškodí zájmy svazu nebo jeho jméno, nebo pro dlouhodobou neúčast bez vážných důvodů na jednáních orgánů svazu; rozhodnutí o odvolání je platné, jestliže pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů výkonného výboru,

p)  pověřuje místopředsedu nebo člena předsednictva nebo VV výkonem funkce předsedy svazu, pokud předseda svazu z vážných důvodů nevykonává funkci,

q)  v době mezi sjezdy rozhoduje o členství a o zástupcích svazu v odborových sdruženích a o přenesení některých pravomocí svazu souvisejících s tímto členstvím na odborová sdružení,

r)  schvaluje změny stanov s výjimkou čl. 5, 7–11, 13, 14, 16, 19–30, 33–34, 36–38, 41, 43–49, 51 odst. 4 a 57,

s)  rozhoduje o splynutí svazu s dalšími odborovými svazy, pokud nedochází k zániku svazu ani změně názvu; rozhodnutí je platné, jestliže pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů VV,

t)  rozhoduje na základě návrhu předsednictva o podnikatelských aktivitách svazu,

u)  v mimořádných případech stanoví další členské příspěvky; rozhodnutí je platné, jestliže pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů VV.

3.  Výkonný výbor může hlasovat i způsobem uvedeným v čl. 19 odst. 3 stanov. Tento způsob hlasování nelze použít v případech uvedených v čl. 26 odst. 2 písm. a), g), i), o), p), q), r), s) a u) stanov.

4.  Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Výkonný výbor svolává předseda nebo místopředseda svazu. VV musí být svolán, pokud o to požádá předsednictvo, RK svazu nebo minimálně jedna třetina členů VV.

5.  Právo účastnit se zasedání VV mají členové předsednictva svazu, kteří nejsou členy VV a členové revizní komise.

čl. 27
Předsednictvo

1.  Předsednictvo je statutárním orgánem svazu. Řídí činnost svazu, jedná a rozhoduje o všech záležitostech svazu, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu svazu. Předsednictvo tvoří předseda svazu, místopředseda svazu a pět členů volených sjezdem.

2.  Je představitelem svazu ve vztahu k příslušným orgánům státní správy a samosprávy, zaměstnavatelům a jejich organizacím, odborovým svazům a jejich sdružením v ČR a k mezinárodním odborovým svazům a organizacím. V rámci své pravomoci schvaluje vnitřní předpisy svazu, včetně organizačního řádu.

3.  Jménem předsednictva jedná předseda svazu a v době jeho nepřítomnosti místopředseda svazu nebo jiný člen pověřený předsednictvem. Způsob podepisování stanoví vnitřní předpis svazu. Právní jednání, pro které je předepsána písemná forma, za svaz podepisují dva členové předsednictva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Další právní jednání za svaz podepisují předseda nebo místopředseda anebo člen předsednictva samostatně v rozsahu pravomoci delegované jim usnesením předsednictva, organizačním řádem svazu či jiným vnitřním předpisem svazu. Způsob podepisování stanoví vnitřní předpis svazu – podpisový řád.

4.  Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však devětkrát v kalendářním roce. Schůzi předsednictva svolává, organizuje a řídí předseda nebo místopředseda svazu nebo jiný pověřený člen předsednictva. Předsednictvo může hlasovat i způsobem uvedeným v čl. 19 odst. 3 stanov.

5.  Předseda RK nebo jím pověřený zástupce má právo zúčastnit se zasedání předsednictva.

čl. 28
Předseda

1.  Jménem předsednictva svazu jedná s orgány státní správy a samosprávy, zaměstnavateli a jejich organizacemi, odborovými svazy a jejich sdruženími i jinými právnickými a fyzickými osobami.

2.  Předseda svazu zejména:

a)  koordinuje činnost a vzájemnou informovanost všech orgánů svazu,

b)  řídí činnost odborného aparátu podle organizačního řádu,

c)  zabezpečuje plnění usnesení VV a předsednictva svazu,

d)  organizuje a řídí činnost VV a předsednictva,

e)  zabezpečuje výkon zaměstnavatelských práv svazu,

f)  je příslušným za odborový svaz jako zaměstnavatele k uzavření podnikové kolektivní smlouvy s odborovou organizací působící na pracovišti svazu.

čl. 29
Místopředseda

Zastupuje předsedu svazu v době jeho nepřítomnosti a vykonává další činnosti podle organizačního řádu a dalších vnitrosvazových a vnitřních předpisů.

čl. 30
Revizní komise

1.  Revizní komisi tvoří devět členů volených sjezdem. Je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem svazu. Ve své kontrolní činnosti je RK nezávislá na předsednictvu. Ze své činnosti se zodpovídá sjezdu odborového svazu a v době mezi sjezdy VV.

Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.

2.  V případě uvolnění místa člena RK v průběhu volebního období, volí RK, na základě návrhů VV, svého nového člena; v případě, že není revizní komise dlouhodobě usnášeníschopná, volí její členy v období mezi sjezdy výkonný výbor.

3.  Revizní komise zejména:

a)  kontroluje dodržování stanov, vnitrosvazových a vnitřních předpisů svazu a obecně závazných právních předpisů,

b)  kontroluje hospodaření s odborovými prostředky a odborovým majetkem svazu ve smyslu schváleného rozpočtu, pravidel hospodaření a platných právních předpisů,

c)  zpracovává stanoviska k rozpočtům, k čerpání finančních prostředků a k návrhům dokumentů vztahujících se k hospodaření svazu,

d)  předkládá výkonnému výboru stanovisko ke zprávě o hospodaření svazu a zprávu o výsledcích kontrol svazu a ZO/MO,

e)  provádí kontroly hospodaření s odborovými prostředky a odborovým majetkem v základních a místních organizacích odborového svazu, metodicky spolupracuje s revizními komisemi těchto organizací,

f)  upozorňuje příslušný orgán na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na opatření,

g)  má právo svolat sjezd, není-li výkonný výbor usnášeníschopným nebo je-li delší dobu nečinným,

h)  může svolat zasedání výkonného výboru, je-li předsednictvo nečinné nebo porušuje-li hrubým způsobem stanovy, vnitrosvazové a vnitřní předpisy svazu.

4.  Funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce v jakémkoliv jiném orgánu svazu a je nezastupitelná.

5.  V případě potřeby může kontrolní činnost v oblasti hospodaření v ZO/MO provádět na základě pověření revizní komise svazu i odborně způsobilý zaměstnanec aparátu svazu. Pro případ konkrétní kontrolní činnosti je vyňat z podřízenosti předsedovi svazu a je podřízen předsedovi RK. Tomu také předává výsledky takovéto kontroly.

čl. 31
Profesní sekce

1.  Profesní sekce mohou být ustaveny jako poradní a iniciativní orgány VV. Svou činností zajišťují prosazování specifických požadavků a zájmů členů svazu pracujících v příslušném oboru, odvětví. Jsou vytvářeny na odvětvovém, oborovém, výrobním nebo profesním principu.

2.  Zajišťují zejména:

-  přípravu a průběh kolektivního vyjednávání na podnikové a vyšší úrovni,

-  podklady pro jednání se svazy zaměstnavatelů, s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.

3.  Činnost profesní sekce řídí její předseda, kterého členové sekce volí ze svého středu.

čl. 32
Komise

1.  Komise odborového svazu mohou být ustaveny jako poradní a iniciativní orgány VV.

2.  Práci komise řídí její předseda, který je volen VV.

čl. 33

Výkon funkce předsedy svazu, místopředsedy svazu a předsedy revizní komise je neslučitelný s výkonem funkce v orgánech státní moci a státní správy a ve vrcholných orgánech politických stran a hnutí.

čl. 34

Funkce předsedy svazu a místopředsedy svazu je vykonávána v pracovním poměru.

čl. 35

Předpokladem, který předchází sjednání pracovní smlouvy u pracovního poměru ve smyslu čl. 34 stanov, je volba člena svazu do uvedené funkce na příslušné volební období sjezdem dle čl. 24 stanov svazu, popř. výkonným výborem dle čl. 26 stanov na příslušnou část volebního období. Absence tohoto předpokladu je důvodem ukončení tohoto pracovního poměru podle pracovněprávních předpisů.

čl. 36

K zabezpečování úkolů svazu se vytváří odborný aparát. Jeho základní organizační strukturu stanoví předsednictvo svazu, složení a vnitřní organizaci upravuje organizační řád svazu.

Část V
Pobočné organizace svazu

Čl. 37

1.  Pobočnou organizací svazu je základní nebo místní organizace se stejným právním postavením. Vznikne sdružením nejméně tří členů svazu a evidencí u odborového svazu. Právně pak vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci oznámení o jejím založení.

2.  Její povinností je zejména:

a)  evidovat se u odborového svazu a jeho prostřednictvím oznámit své založení příslušnému orgánu veřejné moci,

b)  dodržovat stanovy svazu a vnitrosvazové předpisy,

c)  respektovat usnesení svazového sjezdu a výkonného výboru,

d)  zprostředkovat platbu členských příspěvků na svaz.

Čl. 38

Základní a místní organizace jsou právnickými osobami s právní osobností a způsobilostí právně jednat od svého vzniku do svého zániku. V právních jednáních vystupují svým jménem a za porušení svých závazků odpovídají celým svým majetkem. Odborový svaz neručí za závazky základních a místních organizací a základní a místní organizace neručí za závazky svazu.

čl. 39

1.  Volby do všech orgánů ZO/MO a volby delegátů se konají hlasováním podle volebního řádu schváleného VV, pokud si ZO/MO nepřijme vlastní.

2.  Kolektivní orgány ZO/MO jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů nebo delegátů, pokud není dále stanoveno jinak.

3.  Usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů, pokud není dále stanoveno jinak.

4.  Kolektivní orgány ZO/MO mohou ve stanovených případech hlasovat i písemnou formou nebo faxem, tzv. „per rollam“. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Takto přijaté rozhodnutí (usnesení) musí být schváleno nejméně dvěma třetinami všech členů orgánu.

čl. 40

Do statutárního orgánu ZO/MO mohou být z členů svazu voleni jen plně svéprávné fyzické osoby.

čl. 41

Volební období orgánů ZO/MO je maximálně šestileté, pokud nestanoví členská schůze (konference) období kratší. Členové orgánů ZO/MO mohou být voleni opětovně. Volené orgány ZO/MO vykonávají svou činnost i po uplynutí volebního období až do zvolení nových orgánů, avšak v omezeném rozsahu a nejdéle po dobu šesti měsíců po uplynutí volebního období. Jejich činnost je však omezena pouze na jednání a rozhodnutí, která nesnesou odkladu, aby ZO/MO neutrpěla újmu na svých právech. V době této omezené činnosti orgánu ZO/MO nesmí být činěna žádná rozhodnutí zatěžující, zcizující nebo bezplatně převádějící majetek ZO/MO. Výkon funkce člena je ve všech orgánech ZO/MO nezastupitelný.

čl. 42

Při odvolání z funkce nebo vzdání se funkce se postupuje podle čl. 22.

čl. 43
Orgány ZO/MO

1.  Orgány ZO/MO jsou:

a)  členská schůze nebo konference ZO/MO,

b)  závodní výbor ZO, místní výbor MO (dále také ZV, MV),

c)  závodní důvěrník, důvěrník MO,

d)  revizní komise ZO/MO (dále také RK ZO/MO), revizor ZO/MO.

2.  ZO/MO mohou ustavit volbou další své orgány (např. závodní výbory, dílenské výbory, odborové úseky).

čl. 44
Členská schůze nebo konference ZO/MO

1.  Členská schůze/konference je nejvyšším orgánem ZO/MO. Členskou schůzi nebo konferenci svolává ZV/MV podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Požádá-li o její svolání nejméně třetina členů ZO/MO anebo RK ZO/MO, příp. revizor ZO/MO, je ZV/MV povinen svolat členskou schůzi nebo konferenci do 30 dnů ode dne požádání. Shodně se postupuje i tam, kde funkci ZV/MV plní závodní důvěrník / důvěrník MO.

2.  Členská schůze nebo konference:

a)  volí a odvolává předsedu ZV/MV, pokud toto právo nepřenese na ZV/MV,

b)  volí a odvolává členy ZV/MV nebo závodního důvěrníka / důvěrníka MO a členy RK ZO/MO nebo revizora ZO/MO,

c)  stanoví vnitřní strukturu ZO/MO a počet členů svých orgánů,

d)  volí delegáty na svazové konference, pokud tuto pravomoc nepřenese na ZV/MV,

e)  schvaluje zásady hospodaření ZO/MO,

f)  rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem ZO/MO,

g)  rozhoduje o vyhlášení stávkové pohotovosti, o vyhlášení a zahájení výstražné stávky a stávky (jedná se i o vyhlášení a zahájení solidární stávky a stávky ve sporu o uzavření podnikové KS),

h)  rozhoduje o zahájení solidární stávky a stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně,

i)  rozhoduje o vyloučení člena svazu,

j)  schvaluje uzavření podnikové kolektivní smlouvy tam, kde je statutárním orgánem ZO/MO závodní důvěrník (důvěrník MO),

k)  rozhoduje o vzniku ZO/MO,

l)  rozhoduje o ukončení činnosti ZO/MO z důvodu zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení ZO/MO; takovéto rozhodnutí je platné, jestliže pro ně hlasovaly dvě třetiny všech členů, a může je učinit pouze členská schůze,

m)  rozhoduje o vypořádání majetku ZO/MO a určuje likvidátora ZO/MO,

n)  rozhoduje o případných podnikatelských aktivitách ZO/MO,

o)  stanovuje výši členského příspěvku,

p)  v mimořádných případech stanovuje další členské příspěvky na činnost ZO/MO; rozhodnutí je platné, jestliže pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů ZO/MO.

3.  Není-li členská schůze ZO/MO v době určeného zahájení schopna se usnášet (čl. 40 stanov), je náhradní termín konání stanoven na týž den o čtvrt hodiny později na stejném místě a se stejným programem jednání. Tato členská schůze nebo konference je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů. Usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Tento způsob hlasování nelze použít v případech uvedených v čl. 44 odst. 2 písm. e), f), g), h), j), k) a l) stanov.

4.  Členská schůze ZO/MO může hlasovat i způsobem uvedeným v čl. 39 odst. 4. Tento způsob hlasování nelze použít v případech uvedených v čl. 44 odst. 2 písm. g) a h) stanov.

5.  Členská schůze ZO/MO může být konána i formou dílčích členských schůzí po jednotlivých pracovištích, úsecích. Při rozhodování se v takovém případě sčítají hlasy členů odevzdané na všech dílčích členských schůzích. Pro přijetí rozhodnutí platí čl. 19 odst. 2.

čl. 45
Závodní výbor / místní výbor MO

1.  Závodní výbor / místní výbor MO je statutárním orgánem ZO/MO. Řídí činnost ZO/MO, jedná a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi/konferenci ZO/MO. Je představitelem ZO/MO ve vztahu k příslušným orgánům státní správy a samosprávy, zaměstnavatelům a jejich organizacím, odborovým svazům a jejich sdružením v ČR.

2.  Jedná jménem odborové organizace vůči zaměstnavateli tam, kde tak stanoví právní předpisy, zejména uplatňuje právo odborové organizace na spolurozhodování, projednávání, právo na informace a vykonává právo kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatele. ZV/MV zejména:

a)  schvaluje uzavření podnikové kolektivní smlouvy,

b)  rozhoduje o konání dílčích členských schůzí (členských schůzí po jednotlivých pracovištích, úsecích),

c)  rozhoduje o způsobu volby a počtu delegátů na konference ZO,

d)  rozhoduje o přijetí člena svazu – fyzické osoby,

e)  volí a odvolává předsedu (pokud nebyl zvolen členskou schůzí nebo konferencí ZO/MO),

f)  schvaluje rozpočet ZO/MO a projednává roční výsledky hospodaření ZO/MO,

g)  volí delegáty na svazové konference, pokud nebyli zvoleni členskou schůzí nebo konferencí ZO/MO.

3.  Jménem ZV/MV jedná jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen ZV/MV. Právní jednání ZV/MV, pro které je předepsána písemná forma, podepisují nejméně dva členové ZV/MV, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Další právní jednání za ZO/MO podepisují předseda nebo místopředseda anebo jiný člen ZV/MV samostatně v rozsahu pravomoci delegované jim usnesením ZV/MV nebo vnitřním předpisem ZO/MO. ZV/MV může hlasovat i způsobem uvedeným v §  39 odst. 4 stanov. Tento způsob hlasování nelze použít v případu uvedeném v čl. 45 odst. 2 písm. e) stanov.

4.  Zástupce RK ZO/MO nebo revizor ZO/MO má právo zúčastnit se jednání ZV/MV.

čl. 46
Závodní důvěrník / důvěrník MO

1.  Členská schůze/konference ZO/MO může rozhodnout, že funkci ZV/MV bude vykonávat závodní důvěrník / důvěrník MO. Pro postavení a pravomoci závodního důvěrníka / důvěrníka MO platí ustanovení čl. 45 odst. 1, 2. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje závodní důvěrník / důvěrník MO a jeden člen ZO/MO.

2.  V pracovněprávních vztazích k závodním důvěrníkům (důvěrníkům MO) jedná za základní (místní) organizaci členská schůze nebo konference ZO/MO.

čl. 47
Revizní komise / revizor ZO/MO

1.  Kontroluje činnost a hospodaření ZO/MO. Za svou činnost odpovídá členské schůzi nebo konferenci a předkládá jí nejméně jedenkrát za rok zprávy o revizi hospodaření.

2.  Funkce člena revizní komise / revizora je neslučitelná s výkonem funkce člena ZV/MV nebo závodního důvěrníka / důvěrníka MO a je nezastupitelná.

3.  RK/revizor ZO/MO má právo svolat členskou schůzi, když závodní výbor / výbor MO není usnášeníschopný či je delší dobu nečinný nebo porušuje-li hrubým způsobem stanovy nebo vnitrosvazové předpisy nebo usnesení členské schůze/konference ZO/MO.

Čl. 48
Zánik ZO/MO

1.  ZO/MO zaniká zrušením evidence u svazu a výmazem z veřejného rejstříku vedeného příslušným orgánem veřejné moci. Tomuto rozhodnutí musí předcházet rozhodnutí o ukončení činnosti, vypořádání majetku a následné likvidaci, není-li právního nástupce. Neučiní-li rozhodnutí o vypořádání majetku a likvidaci ZO/MO, nahradí je svým rozhodnutím výkonný výbor. Bližší podmínky tohoto zániku ZO/MO, včetně fúze a rozdělení pobočných organizací stanoví výkonný výbor vnitrosvazovým předpisem.

2.  Výkonný výbor svazu:

a)  může ukončit činnost ZO/MO

-  pro hrubé porušení stanov, programu svazu či vnitrosvazových předpisů,

-  pro nezprostředkování platby členských příspěvků po dobu nejméně šesti měsíců;

b)  ukončí činnost ZO/MO, klesne-li počet členů pod tři.

Součástí tohoto rozhodnutí musí být i rozhodnutí o vypořádání majetku a určení likvidátora ZO/MO.

3.  Výkonný výbor zruší evidenci ZO/MO:

a)  rozhodne-li členská schůze ZO/MO nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů o ukončení činnosti ZO/MO z důvodu zrušení, rozdělení, splynutí či sloučení ZO/MO a je-li vypořádán její majetek,

b)  rozhodne-li VV o ukončení činnosti ZO/MO podle odstavců 1 a 2 tohoto článku a je-li vypořádán majetek takovéto ZO/MO.

4.  Oznámení o zániku ZO/MO činí vůči veřejnému rejstříku vedenému příslušným orgánem veřejné moci odborový svaz.

5.  ZO/MO může zaniknout též rozhodnutím soudu dle § 268 občanského zákoníku.

Část VI
Hospodaření

čl. 49

1.  Majetek může nabývat svaz i základní a místní organizace.

2.  Majetkem je souhrn hmotného, nehmotného a finančního majetku, včetně závazků a pohledávek.

3.  Svaz a ZO/MO hospodaří samostatně se svým majetkem, majetkem, ke kterému mají právo užívání, s majetkem svěřeným a pronajatým. Mají samostatnou majetkovou odpovědnost.

4.  Odborový svaz neodpovídá za závazky ZO/MO a ZO/MO neodpovídají za závazky svazu ani jiných ZO/MO.

5.  K zajištění své činnosti a za účelem využití svého majetku mohou svaz a ZO/MO vyvíjet podnikatelské aktivity.

čl. 50
Hospodaření svazu

1.  Zdrojem majetku svazu jsou:

a)  členské příspěvky,

b)  jiné zdroje.

2.  K zabezpečení činnosti a úkolů svazu na základě rozpočtu (případně jeho změn) schváleného VV se finanční prostředky využívají ke krytí:

a)  podpor a příspěvků poskytovaných členům v souladu s čl. 12 – sociální výdaje,

b)  příspěvků ZO/MO na jejich činnost,

c)  provozu svazu – provozní výdaje,

d)  dalších výdajů.

3.  Bližší podmínky hospodaření upravují vnitrosvazové předpisy.

čl. 51
Hospodaření ZO/MO

1.  Zdrojem majetku ZO/MO jsou:

a)  členské příspěvky,

b)  jiné zdroje.

2.  ZO/MO hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhodují o jeho využívání, převodech nebo likvidaci.

3.  ZO/MO hospodaří podle jednotných zásad hospodaření schválených VV, pokud nepřijmou zásady hospodaření vlastní. Tyto vlastní zásady hospodaření nesmí být v rozporu s těmito stanovami.

4.  V případě ukončení činnosti ZO/MO musí být před zrušením jejich evidence provedeno majetkové vypořádání, včetně likvidace, při kterém se postupuje podle vnitrosvazových předpisů.

Část VII
Společná ustanovení

čl. 52

1.  Svaz i jeho ZO/MO mohou působit u jednoho nebo více zaměstnavatelů; jsou u nich oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, podle zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, a jsou u nich oprávněny kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy.

2.  Právo výkonu kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů realizují odborové organizace prostřednictvím svých závodních a místních výborů, závodních důvěrníků nebo důvěrníků místní organizace a dále závodního inspektora bezpečnosti práce, místního inspektora bezpečnosti práce a svazového inspektora bezpečnosti práce.

čl. 53
Doručování

Svaz a ZO/MO doručují svým členům a orgánům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem.

čl. 54
Počítání času

1.  Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní.

2.  Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den posledním v měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.

3.  Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

4.  Ustanovení předchozích odstavců se netýkají doby obsažené v čl. 15, 21 a 42 stanov. Tyto doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené doby.

čl. 55

Výklad stanov provádí výkonný výbor.

Čl. 56

Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se nepoužijí zejména ustanovení:

-  § 156; rozhodování kolektivního orgánu svazu i pobočných organizací se posuzuje výlučně podle těchto stanov,

-  § 246 odst. 1; určení funkčního období členů volených orgánů se řídí výlučně těmito stanovami,

-  § 246 odst. 2; kooptovat je možné pouze u orgánu, kde to stanoví tyto stanovy,

-  § 246 odst. 3 a § 159 odst. 2; výkon funkce člena voleného orgánu, včetně hlasování, se řídí výlučně těmito stanovami; stejně se výlučně stanovami řídí problematika členské schůze.

Část VIII
Přechodná a závěrečná ustanovení

čl. 57
Zánik svazu

1.  O zániku svazu zrušením, rozdělením, splynutím nebo sloučením svazů rozhoduje sjezd. K zániku dojde, jestliže pro něj hlasují nejméně dvě třetiny všech delegátů sjezdu. Současně sjezd rozhodne o vypořádání svazového majetku a určí likvidátora.

2.  Současně se zánikem svazu rozhodnutím o zrušení zanikají i jeho pobočné organizace.

Čl. 58

1.  Individuální členové svazu podle čl. 9 dosavadních stanov se stávají nesdruženými členy svazu dle čl. 9 odst. 1 těchto stanov dnem jejich účinnosti.

2.  Sdružení ZO/MO vzniklá podle čl. 49 a násl. dosavadních stanov ukončí svoji činnost, včetně likvidace, do 31. prosince 2016.

Čl. 59

Podle dosavadních stanov a vnitrosvazových předpisů se až do doby svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov.

Čl. 60

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení odborovým sjezdem, tj. dne 22. 4. 2016. Současně se tímto dnem zrušují stanovy odborového svazu ze dne 23. 4. 2010 v platném znění.


V Praze dne 22. 4. 2016